partialism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

partialism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm partialism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của partialism.

Từ điển Anh Việt

  • partialism

    * danh từ

    thái độ thiên lệch, thái độ phiến diện, thái độ không công bằng