partial node nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

partial node nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm partial node giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của partial node.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • partial node

    * kỹ thuật

    nốt riêng

    điện:

    nút bộ phận