partial filling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

partial filling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm partial filling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của partial filling.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • partial filling

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sự bồi nước từng phần