partial section nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

partial section nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm partial section giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của partial section.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • partial section

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    mặt cắt một phần

    mặt cắt trích