partial key nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

partial key nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm partial key giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của partial key.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • partial key

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    khóa riêng