partial reading nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

partial reading nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm partial reading giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của partial reading.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • partial reading

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    đọc từng phần