partial f test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

partial f test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm partial f test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của partial f test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • partial f test

    * kinh tế

    Phép kiểm định F từng phần (bộ phận)