partial pressure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

partial pressure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm partial pressure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của partial pressure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • partial pressure

  * kinh tế

  áp suất riêng phần

  * kỹ thuật

  áp suất riêng phần

  cơ khí & công trình:

  áp lực cục bộ

  xây dựng:

  áp suất cục bộ

  vật lý:

  áp suất riêng

  hóa học & vật liệu:

  suất riêng phần