partial ellipsis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

partial ellipsis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm partial ellipsis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của partial ellipsis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • partial ellipsis

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    elip bộ phận