joseph hooker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

joseph hooker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm joseph hooker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của joseph hooker.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • joseph hooker

    Similar:

    hooker: United States general in the Union Army who was defeated at Chancellorsville by Robert E. Lee (1814-1879)

    Synonyms: Fighting Joe Hooker

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).