josephson penetration depth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

josephson penetration depth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm josephson penetration depth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của josephson penetration depth.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • josephson penetration depth

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    độ sâu đâm xuyên Josephson

    độ xuyên sâu Josephson