josephson current nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

josephson current nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm josephson current giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của josephson current.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • josephson current

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    dòng Josephson