josephson equation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

josephson equation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm josephson equation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của josephson equation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • josephson equation

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phương trình Josephson