fighting joe hooker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fighting joe hooker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fighting joe hooker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fighting joe hooker.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • fighting joe hooker

    Similar:

    hooker: United States general in the Union Army who was defeated at Chancellorsville by Robert E. Lee (1814-1879)

    Synonyms: Joseph Hooker

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).