fighting trench nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fighting trench nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fighting trench giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fighting trench.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fighting trench

    * kỹ thuật

    chiến hào