joseph hilaire peter belloc nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

joseph hilaire peter belloc nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm joseph hilaire peter belloc giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của joseph hilaire peter belloc.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • joseph hilaire peter belloc

    Similar:

    belloc: English author (born in France) remembered especially for his verse for children (1870-1953)

    Synonyms: Hilaire Belloc

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).