joseph lister nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

joseph lister nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm joseph lister giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của joseph lister.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • joseph lister

    Similar:

    lister: English surgeon who was the first to use antiseptics (1827-1912)

    Synonyms: Baron Lister

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).