joseph heller nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

joseph heller nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm joseph heller giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của joseph heller.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • joseph heller

    Similar:

    heller: United States novelist whose best known work was a black comedy inspired by his experiences in the Air Force during World War II (1923-1999)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).