joseph greenberg nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

joseph greenberg nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm joseph greenberg giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của joseph greenberg.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • joseph greenberg

    Similar:

    greenberg: United States linguist who studied the historical relations among 5,000 languages (1916-2001)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).