joseph raymond mccarthy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

joseph raymond mccarthy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm joseph raymond mccarthy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của joseph raymond mccarthy.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • joseph raymond mccarthy

    Similar:

    mccarthy: United States politician who unscrupulously accused many citizens of being Communists (1908-1957)

    Synonyms: Joseph McCarthy

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).