joseph lincoln steffens nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

joseph lincoln steffens nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm joseph lincoln steffens giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của joseph lincoln steffens.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • joseph lincoln steffens

    Similar:

    steffens: United States journalist whose exposes in 1906 started an era of muckraking journalism (1866-1936)

    Synonyms: Lincoln Steffens

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).