joseph deems taylor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

joseph deems taylor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm joseph deems taylor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của joseph deems taylor.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • joseph deems taylor

    Similar:

    taylor: United States composer and music critic (1885-1966)

    Synonyms: Deems Taylor

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).