joseph louis gay-lussac nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

joseph louis gay-lussac nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm joseph louis gay-lussac giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của joseph louis gay-lussac.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • joseph louis gay-lussac

    Similar:

    gay-lussac: French chemist and physicist who first isolated boron and who formulated the law describing the behavior of gases under constant pressure (1778-1850)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).