joseph emerson worcester nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

joseph emerson worcester nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm joseph emerson worcester giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của joseph emerson worcester.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • joseph emerson worcester

    Similar:

    worcester: United States lexicographer who was accused of plagiarism by Noah Webster (1784-1865)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).