joseph marie jacquard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

joseph marie jacquard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm joseph marie jacquard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của joseph marie jacquard.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • joseph marie jacquard

    Similar:

    jacquard: French inventor of the Jacquard loom that could automatically weave complicated patterns (1752-1834)

    Synonyms: Joseph M. Jacquard

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).