joseph mccarthy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

joseph mccarthy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm joseph mccarthy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của joseph mccarthy.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • joseph mccarthy

    Similar:

    mccarthy: United States politician who unscrupulously accused many citizens of being Communists (1908-1957)

    Synonyms: Joseph Raymond McCarthy

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).