joseph black nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

joseph black nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm joseph black giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của joseph black.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • joseph black

    Similar:

    black: British chemist who identified carbon dioxide and who formulated the concepts of specific heat and latent heat (1728-1799)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).