joseph haydn nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

joseph haydn nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm joseph haydn giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của joseph haydn.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • joseph haydn

    Similar:

    haydn: prolific Austrian composer who influenced the classical form of the symphony (1732-1809)

    Synonyms: Franz Joseph Haydn

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).