joseph mallord william turner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

joseph mallord william turner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm joseph mallord william turner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của joseph mallord william turner.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • joseph mallord william turner

    Similar:

    turner: English landscape painter whose treatment of light and color influenced the French impressionists (1775-1851)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).