joseph louis barrow nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

joseph louis barrow nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm joseph louis barrow giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của joseph louis barrow.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • joseph louis barrow

    Similar:

    louis: United States prizefighter who was world heavyweight champion for 12 years (1914-1981)

    Synonyms: Joe Louis

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).