joseph priestley nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

joseph priestley nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm joseph priestley giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của joseph priestley.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • joseph priestley

    Similar:

    priestley: English chemist who isolated many gases and discovered oxygen (independently of Scheele) (1733-1804)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).