joseph goebbels nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

joseph goebbels nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm joseph goebbels giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của joseph goebbels.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • joseph goebbels

    Similar:

    goebbels: German propaganda minister in Nazi Germany who persecuted the Jews (1897-1945)

    Synonyms: Paul Joseph Goebbels

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).