john huss nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

john huss nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm john huss giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của john huss.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • john huss

    Similar:

    huss: Czechoslovakian religious reformer who anticipated the Reformation; he questioned the infallibility of the Catholic Church was excommunicated (1409) for attacking the corruption of the clergy; he was burned at the stake (1372-1415)

    Synonyms: Hus, Jan Hus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).