john knox nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

john knox nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm john knox giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của john knox.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • john knox

    Similar:

    knox: Scottish theologian who founded Presbyterianism in Scotland and wrote a history of the Reformation in Scotland (1514-1572)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).