john rock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

john rock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm john rock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của john rock.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • john rock

    Similar:

    rock: United States gynecologist and devout Catholic who conducted the first clinical trials of the oral contraceptive pill (1890-1984)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).