john reed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

john reed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm john reed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của john reed.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • john reed

    Similar:

    reed: United States journalist who reported on the October Revolution from Petrograd in 1917; founded the Communist Labor Party in America in 1919; is buried in the Kremlin in Moscow (1887-1920)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).