john keble nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

john keble nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm john keble giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của john keble.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • john keble

    Similar:

    keble: English clergyman who (with John Henry Newman and Edward Pusey) founded the Oxford movement (1792-1866)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).