john brown nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

john brown nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm john brown giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của john brown.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • john brown

    Similar:

    brown: abolitionist who was hanged after leading an unsuccessful raid at Harper's Ferry, Virginia (1800-1859)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).