john smith nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

john smith nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm john smith giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của john smith.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • john smith

    Similar:

    smith: English explorer who helped found the colony at Jamestown, Virginia; was said to have been saved by Pocahontas (1580-1631)

    Synonyms: Captain John Smith

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).