john locke nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

john locke nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm john locke giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của john locke.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • john locke

    Similar:

    locke: English empiricist philosopher who believed that all knowledge is derived from sensory experience (1632-1704)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).