john wayne nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

john wayne nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm john wayne giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của john wayne.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • john wayne

    Similar:

    wayne: United States film actor who played tough heroes (1907-1979)

    Synonyms: Duke Wayne

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).