john tyler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

john tyler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm john tyler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của john tyler.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • john tyler

    Similar:

    tyler: elected vice president and became the 10th President of the United States when Harrison died (1790-1862)

    Synonyms: President Tyler

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).