johnny reb nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

johnny reb nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm johnny reb giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của johnny reb.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • johnny reb

    Similar:

    rebel: `Johnny' was applied as a nickname for Confederate soldiers by the Federal soldiers in the American Civil War; `greyback' derived from their grey Confederate uniforms

    Synonyms: Reb, Johnny, greyback

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).