john dewey nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

john dewey nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm john dewey giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của john dewey.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • john dewey

    Similar:

    dewey: United States pragmatic philosopher who advocated progressive education (1859-1952)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).