initial submission rate (isr) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

initial submission rate (isr) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm initial submission rate (isr) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của initial submission rate (isr).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • initial submission rate (isr)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    mức tuân thủ ban đầu