initial program loader (ipl) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

initial program loader (ipl) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm initial program loader (ipl) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của initial program loader (ipl).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • initial program loader (ipl)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bộ nạp chương trình đầu

    bộ tải chương trình đầu