initial program load/loader (ipl) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

initial program load/loader (ipl) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm initial program load/loader (ipl) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của initial program load/loader (ipl).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • initial program load/loader (ipl)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    Nạp/Bộ nạp chương trình ban đầu