initial program load button nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

initial program load button nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm initial program load button giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của initial program load button.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • initial program load button

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    nút nạp chương trình đầu

    nút tải chương trình đầu