initial microprogram load (iml) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

initial microprogram load (iml) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm initial microprogram load (iml) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của initial microprogram load (iml).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • initial microprogram load (iml)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự nạp vi chương trình đầu

    sự tải vi chương trình đầu