initial micro code load (iml) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

initial micro code load (iml) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm initial micro code load (iml) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của initial micro code load (iml).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • initial micro code load (iml)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự nạp vi mã đầu

    sự tải vi mã đầu